DADES DE L’EMPRESA
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.
Nom Jurídic: Laura Candela Domínguez Denominación social: . Número d’identificació fiscal: 21692158F Domicili social: c/ Mestre J. Ribera Montes 23 03802 Alcoi (Alacant) Correu electrònic: info@lauracandelapodologia.com Telèfon: 696626138
El lloc web https://www.lauracandelapodologia.com/ (d’ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de Laura Candela Domínguez amb nom comercial Laura Candela Domínguez.
L’accés al lloc web https://www.lauracandelapodologia.com/ de Laura Candela Domínguez implica l’acceptació de totes les condicions següents:

PROPIETAT INDUSTRIAL

El logotip i la denominació “Laura Candela Domínguez”, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius), que apareixen en aquesta Web són propietat exclusiva de Laura Candela Domínguez, de tal forma que és aquesta entitat l’única autoritzada a utilitzar-los.
Els continguts d’aquest lloc web, textos, imatges, etc. així com el seu disseny gràfic i el seu codi font estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Laura Candela Domínguez.
Quedant per tant totalment prohibida la seva reproducció, distribució o comunicació pública, total o parcial, sense l’autorització expressa de Laura Candela Domínguez.

NOM DE DOMINI

D’igual forma al ressenyat en els paràgrafs anteriors, els noms de domini “https://www.lauracandelapodologia.com/“ i tots aquells que serveixin per a accedir al present lloc són de titularitat exclusiva de Laura Candela Domínguez. L’ús indegut dels mateixos suposaria una infracció dels drets adquirits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

ÚS PERSONAL

L’usuari queda expressament autoritzat per Laura Candela Domínguez a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o qualsevol altre suport físic, els continguts i actius emparats o no per un dret d’exclusiva (a excepció dels programes d’ordinador), sempre que aquesta actuació s’efectuï per a l’ús personal i privat de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els avantdits drets i continguts. Aquesta llicència d’ús personal s’entén efectuada sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial que es realitzen, sense que això signifiqui la concessió de cap llicència a l’usuari.
Qualsevol altre ús dels continguts o creacions intel·lectuals d’aquest lloc requerirà l’autorització expressa i per escrit de Laura Candela Domínguez.

RESERVA D’ACCIONS LEGALS

Laura Candela Domínguez es reserva en tot moment l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial enfront d’un ús no autoritzat dels mateixos o a qualsevol actuació que pogués perjudicar-los.

ENLLAÇOS

Els enllaços amb els quals l’usuari pugui trobar-se durant la navegació en aquest lloc web li permeten abandonar aquest lloc.
Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació en cas contrari, amb Laura Candela Domínguez, qui no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en aquests, ni de l’ús que d’aquells es realitzi, ni de la disponibilitat tècnica d’aquests.
En qualsevol cas, Laura Candela Domínguez es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en el seu lloc web d’enllaços a pàgines de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes, xenòfobes i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució Espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.
En el cas que algun usuari estimés que algun enllaç inclòs el Lloc web menyscaba en qualsevol forma els seus drets o si li suposa el més mínim perjudici, tan sols ha de comunicar-ho mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Laura Candela Domínguez , tenint la confiança que es prendran les mesures oportunes sobre aquest tema.

CONTINGUT DE LA WEB

Laura Candela Domínguez no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Laura Candela Domínguez es reserva el dret a modificar o eliminar, sense previ avís, tant la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació, sense assumir cap responsabilitat per això.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

Laura Candela Domínguez no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Laura Candela Domínguez.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

CONDICIONS D’ACCÉS

En general, l’accés als continguts facilitats per” Laura Candela Domínguez” serà de caràcter lliure i gratuït, i no s’exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni se subscriguin, ni facin ús de claus o contrasenyes, a excepció de l’accés restringit a la secció de clients de” Laura Candela Domínguez“.
Quan per a la contractació o sol·licitud d’informació d’un determinat servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. “Laura Candela Domínguez” es compromet a donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la naturalesa i finalitat d’aquests, en les condicions i termes que queden reflectides en la Política de Privacitat.
Per a aquells casos en els quals es fa necessari l’ús de claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya), l’usuari es compromet a usar-les d’acord a les següents restriccions:
Les claus, triades per l’usuari, no hauran de ser contràries a la moral i els bons costums generalment acceptades, ni de qualsevol manera infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual i a l’honor i a la pròpia imatge de tercers.
Les claus d’accés són per a ús personal i exclusiu de l’usuari titular d’aquestes, i la seva custòdia i correcta utilització són responsabilitat d’aquest. “Laura Candela Domínguez” no es fa responsable per cap perjudici en què l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones facin ús de les seves claus, amb o sense consentiment o coneixement de l’usuari.
No obstant això, “Laura Candela Domínguez” es compromet a complir amb l’haver de secret respecte a les claus registrades i utilitzades pels usuaris.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús del lloc web de” Laura Candela Domínguez” haurà d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals, a qualssevol disposicions legals aplicables i a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, així com a les d’ordre públic.
Excepte prèvia i expressa autorització de” Laura Candela Domínguez“, els usuaris únicament podran fer ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc web a manera personal, abstenint-se de realitzar qualsevol acte que, directa o indirectament, suposi una explotació comercial d’aquests.
En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per” Laura Candela Domínguez” de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar l’ús d’aquest lloc web a altres usuaris.
Els usuaris es comprometen a no transmetre o difondre a través de” Laura Candela Domínguez” missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:
  • de qualsevol forma contravinguin o atemptin contra drets fonamentals reconeguts per l’ordenament jurídic.
  • indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes, discriminatòries per raó de sexe, raça, religió o ideologia, o, en general, siguin contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic.
  • siguin falsos, ambigus, inexactes, exagerats, obscens o extemporanis.
  • es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, excepte prèvia i suficient autorització del seu legítim titular.
  • lesionin o puguin lesionar el dret a l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
  • constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • continguin virus, cavalls de Troia, cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics.
Laura Candela Domínguez” es reserva el dret unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís o justificació, de denegar l’accés al seu lloc web a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.